Hišni red

 

 

POSKRBIMO, DA NAM BO V ŠOLI LEPO

Hišni red

Centra za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje, Kidričeva cesta 19, Velenje

 

Temelji na določilih 31. a člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS 102/2007 z dne 9. 11. 2007).

Šola s hišnim redom določi: območje šole in površine, ki sodijo v šolski prostor; poslovni čas in uradne ure; uporabo šolskega prostora in organizacijo nadzora; ukrepe za zagotavljanje varnosti ter vzdrževanje reda in čistoče.

 

  1. OBMOČJE ŠOLE IN POVRŠINE, KI SODIJO V ŠOLSKI PROSTOR

 

Šolski prostor, za katerega velja hišni red zajema šolske prostore v stavbi na Kidričevi 19, parkirni prostor ob šoli, poti ob šoli pred vhodom v PP VI, pločnik za šolsko zgradbo, ograjeno šolsko igrišče in zelenice.

 

  1. POSLOVNI ČAS IN URADNE URE

 

Poslovni čas šole v času pouka je od 7.00  do 21.30 ure. Uradne ure uprave in tajništva so vsak dan od 10. do 12. ure. Delovni čas in uradne ure administrativnih in računovodskih delavcev je od 7. do 15. ure. Delovni čas hišnika je od 7.00 do 14.30 ure, kuharice od 7.00 do 11.00, delovni čas čistilk je od 13.30. do 21.30 ure.

Govorilne ure strokovnih delavcev so objavljene v Publikaciji šole.

V času počitnic so uradne ure enkrat na teden od 8. do 10. ure in so objavljene na spletnih staneh in na oglasni deski.

 

  1. UPORABA ŠOLSKEGA PROSTORA IN ORANIZACIJA NADZORA

 

Pouk in druge dejavnosti, ki jih organizira šola potekajo v učilnicah, telovadnici in drugih prostorih za izvajanje vzgojno-izobraževalnega programa ter na zunanjih površinah. Delo poteka tudi v obliki naravoslovnih, tehniških, športnih dni, ekskurzij, šole v naravi, prireditev in tekmovanj. Udeležba na vseh športnih dnevih, ekskurzijah in drugih dejavnosti, ki jih organizira šola po letnem delovnem načrtu je obvezna za vse učence. Vsi prostori na šoli so označeni z imenom in priimkom osebe, ki v prostoru izvaja dejavnost.

Nadzor v času pouka in drugih dejavnosti, ki jih organizira šola, opravljajo strokovni delavci šole v skladu z veljavnimi normativi in standardi. V šoli je prepovedano gibanje nezaposlenih, razen v primerih, ko so dogovorjeni z enim od zaposlenih delavcev na šoli. Uradna oseba lahko brez dovoljenja ravnatelja vstopi v šolo, če je za to pooblaščena z zakonom ali odločbo pristojnega sodišča oziroma če je to neizogibno potrebno, da se lahko prime storilca kaznivega dejanja ali da zavaruje ljudi in premoženje. Šola je varovana z alarmnim sistemom in preventivnimi obhodi službe za varovanje podjetja Gorenje d.d. Velenje.

Dejavnosti, ki se odvijajo v popoldanskem času v prostorih CVIU Velenje, potekajo v dogovoru in z odobritvijo vodstva šole. Organizatorji odgovarjajo za varnost na šoli in morajo poskrbeti za nadzor. Za nadzor v telovadnici je odgovoren tudi hišnik.

 

  1. UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI

 

Za zagotavljanje varnosti in preprečevanja nasilja se trudimo vsi delavci šole, pri tem sodelujejo tudi učenci. To dosegamo z različnimi aktivnostmi: dežurstvo strokovnih delavcev, z zagotovilom ustreznega števila spremljevalcev, z različnimi aktivnostmi na področju zdravstvenega varstva, prometne varnosti in vzgoje ter zagotavljanju varnosti pri izvajanju dejavnosti v skladu z veljavnimi normativi in standardi, spoštovanja hišnega reda in pravil obnašanja.

Da bi vzgojno-izobraževalno delo potekalo nemoteno in da bi se zagotavljala varnost, učitelji in učenci opravljajo dnevna dežurstva v posameznih šolskih prostorih.

V jutranjem času imamo organizirano dežurstvo od 7. ure dalje. Med malico dežurata dva učitelja (eden v kuhinji in 1 na hodnikih).

 

  1. VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE

 

Za red in čistočo so dolžni skrbeti vsi učenci in izvajalci vzgojno-izobraževalnih programov. Smeti in odpadke odlagamo v koše za smeti. Ločeno zbiramo odpadke. Ob odhodu iz učilnice dežurni učenci pogasnejo luči in poskrbijo za urejenost učilnice, učilnico zapustijo zadnji.

Varčujemo z električno energijo, vodo ter toaletnim papirjem in papirnatimi brisačami. Skrbimo, da ostane šolski inventar nepoškodovan. Prav tako skrbni smo do lastnine drugih učencev in delavcev šole. Škodo, ki jo učenec namerno povzroči, morajo poravnati njegovi starši. V skrb za svojo varnost in varnost drugih, ne odpiramo oken, se ne nagibamo ven, ne mečemo stvari skozi okno in ne ogovarjamo mimoidočih. V šolskih prostorih in območju šole je prepovedano kajenje ter uživanje alkohola in drugih drog. Prepovedano je prinašanje pirotehničnih sredstev in sredstev, ki so namenjena poškodovanju drugega. Prav tako je prepovedano prenašanje teh snovi k dejavnostim, ki jih šola organizira zunaj šolskih prostorov.

 

  1. NAČIN INFORMIRANJA UČENCEV IN STARŠEV

 

Obvestila objavlja vodstvo šole in strokovni delavci za vse učence z okrožnico prvo šolsko uro. Nekatera obvestila dobijo starši in učenci v ustni in pisni obliki, druga pa so objavljena na oglasnih deskah na hodnikih, na spletni strani šole in v šolski publikaciji.

 

  1. PRIHOD V ŠOLO IN ODHOD DOMOV

 

Šolska vrata se za učence vozače odprejo ob 5.30, za učence s preduro ob 7.00.

Pouk se prične na PP VI ob 7.30, na NIS-u ob 8.20. V šolo so učenci dolžni priti vsaj 10 minut prej.

Učenci vozači na pouk počakajo v za to določeni učilnici. V kuhinji in v knjižnici.

Starši spremljajo otroka le do garderobe, razen učence 1. razreda in učence v oddelkih posebnega programa, ki potrebujejo pomoč.

Zaradi varnosti učenci v šolo ne prihajajo s kolesom z motorjem in z rolerji. V okolici šole (in po šolskem igrišču) ni dovoljena vožnja z motornim kolesom oziroma z drugimi prevoznimi sredstvi.

Na avtobusnem postajališču in na šolskem kombiju se morajo učenci vesti kulturno. V kombi vstopajo mirno, brez prerivanja. Med vožnjo ne motijo voznika, ne povzročajo škode in ne ogrožajo varnosti sebe in drugih.

V času pouka sme učenec zapustiti šolo le s pisnim dovoljenjem staršev.

 

  1. PRAVILA VEDENJA V GARDEROBI

 

V garderobi se učenci preobujejo v šolske copate, saj hoja v čevljih v šolskih prostorih ni dovoljena. (isto pravilo velja tudi za udeležence dejavnosti, ki se v telovadnici in ostalih šolskih prostorih izvajajo v popoldanskem času (interesne dejavnosti, plesne vaje …).

V primeru namerne povzročitve škode v garderobi (garderobno pohištvo, steklene površine, stene), so dolžni poravnati nastalo škodo.

Po končanem pouku se učenci preobujejo, oblečejo in odidejo domov.

Zadrževanje v garderobi ni dovoljeno.

 

  1. POUK IN OSTALE ŠOLSKE DEJAVNOSTI

 

Ob začetku ure bodi v ustrezni učilnici in pripravljen na pouk. Zadrževanje na stopniščih in v sanitarijah ni dovoljeno.

Med šolskimi urami naj bo na hodnikih mir. Zaradi varnosti ni dovoljeno lovljenje in tekanje po hodnikih.

V času pouka je v šoli prepovedana uporaba MP3 in MP4 predvajalnikov ter mobilnih telefonov (telefoniranje, fotografiranje, snemanje…). Telefoni morajo biti izklopljeni v času pouka in odmora.

V telovadnico lahko učenci vstopajo samo v spremstvu učitelja.

Učenci morajo po končanem pouku in ostalih šolskih dejavnostih šolo zapustiti in oditi domov.

Brez dovoljenja učitelja so do 15.30 oz. dokler niso zaključene vse šolske aktivnosti, prepovedane vse aktivnosti na šolskem igrišču.

 

10.  MALICA IN KOSILO

 

Glavni odmor traja 20 minut in je namenjen malici. Preden si vzameš malico, poskrbi za ustrezno higieno. Malicaj na svojem prostoru ter nato za seboj skrbno pospravi. Pred začetkom naslednje ure zaključi s prehranjevanjem. Dežurna učenca pospravita in počistita mize.

mag. Aleksander Vališer, ravnatelj

 

 

Vsak dan slišimo na hodnikih in v razredih veliko besed, ki ranijo, bolijo in spodbujajo jezo, sovraštvo in maščevanje.

Ne  pozabimo na besede, ki odpirajo srca ljudi: »hvala, prosim, oprosti, z veseljem pomagam.«

Takšne besede zdravijo potrta srca, spodbujajo, prinašajo veselje, upanje in delajo šolo ter svet prijazen.

To je dobra popotnica za uspešno sobivanje vseh udeležencev v vzgojno – izobraževalnem procesu.