Osnovni podatki

OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI
NAZIV USTANOVE Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje, Velenje 
NASLOV Kidričeva cesta 19
OBČINA Mestna občina Velenje
TELEFON / FAX. Tel.: 03 898 68 40
E – POšTA CVIU@cviu-velenje.si
SPLETNA STRAN http://www.cviu-velenje.si
RAVNATELJ mag. Aleksander Vališer
USTANOVITELJ Mestna občina Velenje
ZAPOSLENI Skupaj : 92 Pedagoški delavci: 73 Nepedagoški delavci: 19
PODRUŽNICE in STAVBE št. Podružnic: / št. Stavb: 1
POSLANSTVO USTANOVE

Poslanstvo naše ustanove je skrb za otroke z motnjo v duševnem razvoju vseh kategorij. V našem centru imamo otroke z lažjo motnjo v duševnem razvoju, ki obiskujejo prilagojen izobraževalni program osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom (osnovna šola s prilagojenim programom). Prav tako imamo tudi učence z zmerno težjo ali težko motnjo v duševnem razvoju, ki obiskujejo posebni program vzgoje in izobraževanja  (PPVI). Po starosti vključujemo otroke od 5 let in 8 mesecev naprej, saj tudi za nas velja devetletka. Učenci v PPVI so lahko v ta program vključeni do 18. leta , potem se vključijo v varstveno delovni center. Vse več specialnih pedagoginj se vključuje v mobilno specialno-pedagoško obravnavo otrok v osnovnih šolah občine Velenje, Šoštanj, Šmartnega ob Paki in ostalih krajev: Mislinja, Mozirje, Nazarje, Šempeter v Savinjski dolini, Prebold, Dobrne, Rečica ob Savinji, Luče, Loče, Ljubno ob Savinji in Vojnik.

NAMEN USTANOVE

Namen ustanove je vzgoja, izobraževanje in usposabljanje otrok z motnjo v duševnem razvoju. V prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom je poudarek na izobraževanju, pridobivanju ter utrjevanju znanj in spretnosti, ki jih lahko učenci uporabijo v nižjem poklicnem izobraževanju. V posebnem programu pa je poudarek na usposabljanju za življenje. Sočasno z vsemi programi poteka tudi vzgoja za življenje, ki posega na področje medosebnih odnosov. Ta znanja in spretnosti so ena temeljnih za zdravo sobivanje v skupnosti.

KRITERIJI ZA SPREJEM

Osnovni kriterij za vpis je odločba Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, kjer je natančno zapisano ,v kateri program v naši ustanovi je otrok usmerjen. Pogoj za usmeritev v naš center je motnja v otrokovem duševnem razvoju. Pogosto so te motnje kombinirane. Poleg znižanega nivoja inteligentnosti so prisotna mišična obolenja, cerebralne paralize, motnja avtističnega spektra, motnje govora in jezika, hiperaktivnost, vedenjske in druge motnje.

OBLIKE IN NAČINI DELA

Bistvo našega dela je v prilagojenem individualiziranem pristopu, ki je naravnan na vsakega posameznika posebej. Vsak otrok ima individualiziran program, v katerem so zapisana vsa njegova šibka in močna področja. Glede na to, da so pri vsakem otroku kakšne posebnosti, je potrebno veliko timskega dela. Timi so sestavljeni različno. Zaradi raznovrstnosti motenj pri naših otrocih sodelujemo z zunanjimi institucijami (zdravstveni dom-psihološka ambulanta, pedopsihiatrična ambulanta, center za socialno delo..) Specialni pedagogi in ostali strokovni delavci se združujemo v strokovne skupine – aktive, kjer redno spremljamo napredek učencev in se dogovarjamo o metodah in oblikah dela. Veliko časa posvečamo staršem, saj morajo vsi prehoditi zahtevno pot žalovanja, ker je njihov otrok drugačen. Z njimi delimo žalost, večkrat pa tudi spoznanje, da jih lahko drugačen otrok prav tako obogati in jim prinaša veselje.

KAPACITETA USTANOVE

V našo ustanovo je trenutno vključenih 135 otrok. 73 učencev je v prilagojenem izobraževalnem programu osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom, 52 učencev je v posebnem programu vzgoje in izobraževanja. Mobilne specialne in rehabilitacijske pedagoginje, socialne pedagoginje, psihologinje in logopedinje, ki delujejo v osnovnih šolah, (na 18 OŠ skupaj 30 zaposlenih) imajo v obravnavi 424 otrok s posebnimi potrebami. Kapaciteta ustanove je večja, vendar je proces integracije zavrl pravico nekaterih otrok za izobraževanje v primernem programu. Poleg matične šole, nam je tudi letos zaradi povečanega števila oddelkov svoje prostore prijazno odstopil OŠ Šalek, Gaudeamus in Glasbena šola Velenje.