Svetovalna služba

 

Šolska svetovalna služba je tisto posebno mesto v šoli, s katerega se vzpostavlja svetovalni odnos z vsemi udeleženimi v šoli: z učenci, starši, učitelji in z vodstvom šole.

Temeljne funkcije svetovalne službe (svetovanje, posvetovanje, koordinacija) se opravljajo na način tega posebnega odnosa. V šoli se preko svetovalnega odnosa vključujeva svetovalni delavki v procese dogovarjanja, sodelovanja, povezovanja in pobude.

Ker je temeljni cilj šolske svetovalne službe sodelovati pri vzpostavljanju in vzdrževanju pogojev  za optimalni razvoj vsakega učenca v šoli, najino delo temelji na:

  •  posebni skrbi pri sprejemanju in uvajanju otrok v šolo, pri raznih prehajanjih v času osnovnošolskega izobraževanja ter pri prehodu učencev v poklic oziroma na naslednjo stopnjo izobraževanja,
  •  upoštevanju splošnih značilnosti razvoja in učenja otrok ter ugotavljanju in upoštevanju  posebnosti v njihovem telesnem, osebnem  (spoznavnem in čustvenem) in socialnem razvoju,
  •  ugotavljanju in upoštevanju značilnosti ožjega in širšega socialnega okolja, iz katerega prihajajo učenci,
  •  upoštevanju splošnih značilnosti šole kot ustanove  in njenih posebnosti (velikost, program, kadrovski in materialni pogoji),
  •  ugotavljanju značilnosti in možnosti vsakdanjega življenja in dela v šoli oziroma vzgojno-izobraževalnega dela z učenci (v oddelčni skupnosti in drugih učnih skupinah, interesnih dejavnostih, pri pouku in zunaj pouka).

Opisano svetovalno službo opravlja socialna delavka Mihaela Razboršek.

Za vas sva dosegljivi vsak dan, bodisi osebno ali po telefonu:  03 898 68 45  in 03 620  25 72,  mobi: 031 600 416 (Mihaela), 031 600 417 (Milena)

Prav tako se lahko oglasite v svetovalni službi v času popoldanskih pogovornih ur, ki so vsak tretji ponedeljek v mesecu od 16.00-17.00.

Najino delo se medsebojno prepleta, vendar zaradi organizacijske olajšave sporočava, da prevoze in vse oblike socialne pomoči ureja Mihaela.