Pomoč otroku in družini

 

  • Svetovanje in strokovna podpora otrokom, mladostnikom in družinam (snoezelen terapija). Izvajanje snoezelen terapije za osebe z motnjami v duševnem razvoju in drugimi razvojnimi primanjkljaji.
  • Svetovanje in strokovna podpora otrokom, mladostnikom in družinam (senzorna integracija). Izvajanje terapije senzorne integracije za osebe z motnjami v duševnem razvoju in drugimi razvojnimi primanjkljaji.
  • Svetovanje in strokovna podpora otrokom, mladostnikom in družinam (trening starševstva Neverjetna leta).

Izvajanje Treninga staršev Neverjetna leta kot podpora in spremljanje družin pri vzgoji otrok z vedenjskimi in čustvenimi izzivi. Trening obsega delavnice za starše, na katerih ob podpori video posnetkov, izkustvenih delavnic in samoevalvacije lastne vzgoje, pridobijo nove pristope, delujejo v smeri pozitivnih  odnosov v družini, se naučijo tehnik samoobvladanja. Trening starševstva bomo izvajali na CVIU Velenje, in sicer v 3 sklopih po 14-18 srečanj, ki trajajo 2 h. Med srečanji bo poskrbljeno za varstvo otrok. Treninge bomo promovirali sodelujočim ustanovam v obliki predavanj; strokovni in širši javnosti preko spletne strani.

  • Svetovanje in strokovna podpora otrokom, mladostnikom in družinam (prilagojeno plavanje, Halliwick plavanje).

Strokovna podpora društvom, ki izvajajo športne vadbe za osebe s posebnimi potrebami. Plavalnem klubu Velenje bomo ponudili strokovno pomoč za otroke, ki se vključijo k vadbi iz CVIU Velenje ali sodelujočih ustanov. Vaditeljem plavanja, prostovoljcem bomo svetovali pri metodah in oblikah dela ter prilagoditvah pri učenju plavanja in vključevanja v osebe s posebnimi potrebami v skupino. Enkrat letno (v oktobru) bomo pripravili predavanje na temo Biti prostovoljec osebam s posebnimi potrebami. Prostovoljstvo, prilagojeno plavanje in Halliwick plavanje bomo promovirali preko spletne strani CVIU Velenje.

  • Svetovanje in strokovna podpora otrokom, mladostnikom in družinam (Karate klub Velenje). Strokovna podpora društvom, ki izvajajo športno vadbo za osebe s posebnimi potrebami. Velenje izvaja inkluzivni trening karateja v Velenju. V skupino je vključena 1 oseba s posebnimi potrebami. Klubu želimo nuditi podporo pri vključevanja oseb s posebnimi potrebami v treninge, jim svetovati pri prilagoditvah treninga, socialni vključenosti in motivacij za učenje.
  • Svetovanje in strokovna podpora otrokom, mladostnikom in družinam (Mavrica prijateljstva): Delavnice za sovrstnike na osnovni šoli in osnovni šoli s prilagojenim programom. Učencem 1. triade sodelujočih osnovnih šol bomo ponudili in organizirali skupinske delavnice, na katere se bodo vključili učenci 1. triade CVIU Velenje. Delavnice bodo potekale 3 krat letno na CVIU Velenje in sodelujočih osnovnih šolah. Učenci bodo izdelali skupne plakate, kratke filme, izdelke.
  • Svetovanje in strokovna podpora otrokom, mladostnikom in družinam (Izdelaj sam).

Delavnice, poimenovane »Izdelaj sam«, so namenjene osnovnošolcem, ki želijo aktivno preživeti svoj prosti čas. Vanje želimo vključiti učence s posebnimi potrebami kot njihove sovrstnike. Delavnice bodo potekale v  prostorih Knjižnice Velenje, Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje.

  • Svetovanje in strokovna podpora otrokom, mladostnikom in družinam (Poklicna orientacija). Organizacija delovne prakse za učence 9. razreda, evalvacija delovnih sposobnosti in svetovanje mladostniku pri izbiri srednje šole, prehodu na trg dela in učenju. Poklicno usmerjanje za devetošolce bo potekalo od oktobra do aprila. Učenci bodo v tem času izdelali poklicni načrt, in sicer s pomočjo vprašalnikov in aplikacije KAM IN KAKO, informativnih obiskov srednjih šol, tutorstvom bivših učencev CVIU Velenje, pogovorov s šolsko psihologinjo, obiskom Zavoda za zaposlovanje RS, enotedenske delovne prakse, po zaključku katere, bodo samoevalvirali delovne sposobnosti.
  • Svetovanje in strokovna podpora otrokom, mladostnikom in družinam (predavanje):

Kako do samostojnega učenja – predstaviti razvojne zakonitosti otroka in pogoje za dobro učenje. Usposobiti starše, kako spremljati učenje doma in kako otroka spodbujati k samostojnemu učenju in prevzemanje učne odgovornosti. Udeleženci izkusijo nekaj metod pomoči otroku pri učenju.

Učenje na pamet – poštevanka – predstavitev strategije in izkustvena delavnica.  Izkustvena metodika učenja poštevanke, strategija učenja poštevanke in pravilna poraba različnih materialov pri poštevanki.

Predpisalne spretnosti –  v delavnični obliki, predstavitev, kaj je dobro vedeti, ko otrok pride v šolo in kaj vpliva na otrokovo uspešno učenje. Namen je, starše seznaniti, kako vpliva na učenje otrokova motorika, grafomotorika, pozornost, koordinacija. Pri delavnični obliki starši pri svojem otroku opazujejo, kakšne so njegove trenutne spretnosti in kako funkcionira ter prepoznava svojo vlogo, kako uspešno pomagati svojemu otroku.

 Kako pomagamo učencu s specifičnimi učnimi težavami pri učenju – teoretična in izkustvena delavnica, izkustvena izmenjava izkušenj in težav pri otrocih s SUT, ki jih starši opazijo in kako prepoznati otrokova močna področja. Predstavitev dejavnikov, ki vplivajo na učenje, poiskati pot in način k samostojnemu učenju, neustrezen pristop k učenju. Vloga staršev in učiteljev pri pomoči učencu SUT.

Lastnosti uspešnih staršev – za starše ni potrebno, da so idealni, pomembno pa je, da znajo otroka spodbujati, čutiti, biti dosledni, imeti zdrav odnos do sodobne informacijske tehnologije ter prevzeti pravo mero odgovornosti za otrokovo šolsko delo. Starši spoznajo pomen teh in še nekaterih drugih  področij v vzgojnih prizadevanjih.

 

Nazaj